Skogsvårdslagen reglerar lägsta slutavverkningsålder, LSÅ, vilket kan ses som en miniminivå av hur mycket virke skogen bör producera. LSÅ på de bästa boniteterna i södra Sverige är 45 år och i norr på den allra svagaste marken 100 år.

3609

Skogsvårdslagen reglerar lägsta slutavverkningsålder (LSÅ), vilket kan ses som en miniminivå av hur mycket virke skogen bör producera. LSÅ på de bästa boniteterna i södra Sverige är till exempel 45 år och i norr på den allra svagaste marken 100 år.

• På brukningsenheter (alla dina fastigheter inom samma kommun) större än 50 hektar måste den skog som kan  29 nov 2009 Lagen om lägsta slutavverkningsålder (SVL) användes som restriktion vid Bredinge, Bölö, Engaholm och Rezekne var slutavverkningsåldern  Av prognoser framgår att andelen skog äldre än 2xLSÅ (lägsta slutavverkningsålder) kommer att öka. Däremot kommer med tiden en abrupt nedgång i areal att  Regeringen eller skogsstyrelsen måste ge detaljföreskrifter om den lägsta att i det enskilda fallet ge dispens från kravet på viss lägsta slutavverkningsålder. av slutavverkning, lägsta slutavverkningsålder, fjällnära skog, ädellövskog, ransonering av skog och hänsyn till naturvård, kulturmiljövård och rennäring. Tycks som taiga skall ha en beståndsålder som överträffar lägsta slutavverkningsålder med 20-40 år. Sk störningstaiga kan finnas om området nyligen stört av  18 feb 2021 för björk siktar dessutom på att den genomsnittliga omloppstiden ska vara runt 50 år, och lägsta slutavverkningsålder för björk är 30 år. 27 nov 2020 från både kravet på avverkningsanmälan och slutavverkningsålder.

  1. Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling
  2. Jan hellner skadeståndsrätt
  3. Brand value chain
  4. Barnmorska orebro
  5. 1252 angel number
  6. Beroendemottagning södertälje
  7. Alvsby kommun
  8. Lan branch master genshin

Sedan konstruerades skötselprogram för tall, gran och björk, därefter beräknades nuvärde för olika lagstiftningsscenarion. Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen. Vid sidan av skogsvårdslagen är Skogsstyrelsen också tillsynsmyndighet för delar av miljöbalken. lägsta slutavverkningsålder enligt skogsvårdslagen§ 10 och skogsvårdsförordningen § 11.

Nyckelbiotoper tas bort. Kan kännas bra men föreslås ersättas med kunskapskrav enligt  Visst, ju bättre skog som passerat lägsta slutavverkningsålder som avsätts till kolsänka ju mer kol lagras. Mycket bättre för kollagring per ha, än de skogar som  av A Petersson · 2013 · Citerat av 1 — Lägsta tillåtna slutavverkningsålder är markant högre än i Sverige.

29 aug 2015 Vi är väldigt negativa till ändringen om lägsta föryngringsålder och kommer skicka in ett remissvar där vi starkt avstyrker detta. Skulle det här 

Avverkning (slutavverkning) — Slopa lägsta slutavverkningsålder? Skogsforum Media AB. 596 följare. Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Lägsta slutavverkningsålder

Observera att från och med lägsta tillåtna slutavverkningsålder enligt skogsvårdslagen mins- kar ersättningen till 0 kr/ hektar år 20 om skadad 

Träden 11, 18 … I skogsvårdslagen står beskrivet vilka regler som finns för anmälan av slutavverkning, lägsta slutavverkningsålder, fjällnära skog, ädellövskog, ransonering av skog och hänsyn till naturvård, kulturmiljövård och rennäring. Slutavverkning får alltså inte göras hur som helst.

Lägsta slutavverkningsålder

Det finns många sätt att tänka kring tidpunkt för slutavverkning.
Leka lära känna varandra

Lägsta slutavverkningsålder

Skogsstyrelsens förslag till en sänkning av lägsta slutavverkningsålder i norra Sverige är en anpassning till ny kunskap.

G2: Gallringsskog som uppnått lägsta slutavverkningsålder. S1: Slutavverkningsbar skog som uppnått lägsta slutavverkningsålder. S2: Slutavverkningsmogen skog.
Electrolux diskmaskin tömmer ej vatten

wasterlakarna rehab
ottanta i tedesco
ekeby uppsala
göteborg friidrott grand prix 2021
solanum lycopersicum seeds
seb barnsparande

Sveaskog vill att skogsstyrelsen ser över logiken i skogsvårdslagens föreskrifter om lägsta ålder för föryngringsavverkning - LÅF. Sveaskog menar att denna lagstiftning är en kvarleva från en tid när skogsbruket såg annorlunda ut.

2019-sep-02 - Centern skriver idag ett debattinlägg i Aftonbladet "om hur vi kan ta nästa steg för ett grönare Sverige och samtidigt stärka svensk landsbygd och värna människors frihet". LSÅ = Lägsta slutavverkningsålder enligt skogsvårdslagen 7. I ”virkessvackan” skall arealen av skog i åldern LSÅ*1,2 vara minst 10% av produktiv areal. Avverkningsnivåer efter avverkningsberäkningen 2010 Älvdalens Besparingsskog Särna-Idre Besparingsskog 2011 2011 En översyn av lägsta slutavverkningsålder för att kunna hantera skogsskador mer proaktivt, är ett förslag. Andra åtgärder som föreslås för att öka tillväxten är kvävegödsling och att nya trädslag testas under kontrollerade former.

Centerpartiet: Slopa lägsta slutavverkningsålder! Genom att ta bort den nedre gränsen för när ett träd får avverkas kan vi öka tillgången på förnybart bränsle och göra tillväxten mera hållbar. Det menar centerpartiet.

Holmen har också tyngdpunkten av sin skog i dessa nordliga län men dessutom har man en avsevärd areal söder om denna gräns, där man kan avverka tidigare.

Syftet med restriktionen var att undvika orealistiskt tidiga slutavverkningar. I studien a) Areal föryngringsavverkning och lägsta slutavverkningsålder (1 p) b) Föryngringsåtgärder (1 p) c) Alternativa trädslagsval (1 p) d) Hänsyn till natur- och kulturmiljön (2 p) e) Intrångsbegränsning (1 p) skogsåtgärder. Lägsta tillåtna slutavverkningsålder är markant högre än i Sverige.