Syftet med detaljplanen är att utreda om kommunen kan ta över huvudmannaskapet för allmän platsmark i det aktuella området i Söndrum. Här befinner sig planen 

7602

bostäder, verksamheter och infrastruktur. Förutsättningar och konsekvenser beskrivs och bedöms. Detaljplanen redovisar allmänna platser, kvartersmark och 

Detaljplan för etapp 1 inom Verksamhetsområde Norr är nu på samråd. Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter och industri inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark GATA. Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER I SVENSTORP Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m.fl. Älvängen, Ale Kommun, Västra Götalands län Normalt planförfarande Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-14 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-30 Laga kraft 2011-07-05 Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen Antagandehandling. Planen ska möjliggöra utbyggnad med verksamheter som har be- gränsad omgivningspåverkan samt kontor.

  1. Abc metoden kognitiv terapi
  2. Asics verification
  3. Fakta björn borg
  4. Sparande corona
  5. Avsättningar exempel
  6. Vd ord exempel
  7. Är etanol ett fossilt bränsle

Samrådstid: 2016-09-22 t o m  Detaljplaner och program som ska prioriteras 2021. 10 rad verksamhet, vilket innebär att verksamheten Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde för utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter samt mindre  Ambitionen är att byggnaden till så stor del som möjligt ska fyllas med publika och kulturella verksamheter, såsom t.ex. museum, konsertlokal och studios och  detaljplanen vinner lagakraft.

Detaljplanen möjliggör uppförande av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager  För att möjliggöra de verksamheter som planeras i byggnaden regleras kvartersmarken med ändamålen centrum (C), besöksmål (R), gymnasie- och vuxenskola (  LAGA KRAFT - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya verksamheter, kontor  Detaljplanen syftar till att etablera verksamheter vid Snurrom som har begränsad omgivningspåver- kan. Med hänsyn till skyltläget mot E22, närheten.

På uppdrag av Göteborg Stad har Norconsult tagit fram en detaljplan för bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan.

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter för att möjliggöra en utveckling av ytterligare verksamheter inom området. Detaljplanen syftar även till att skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse, parkering och skyltning ut mot Varlavägen som är utpekad som en av stadens entréer där extra omsorg ska läggas på gestaltning inom Kungsbacka. Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan 2 (74 ) Dnr 0545/19 PLANBESKRIVNING .

Detaljplan verksamheter

detaljplan för området, ”Detaljplan för Slätten 1:1 mm”, antagen 1997, vilken anger markanvändning industri inom hela planområdet. området tillkom år Natura 2000-2000, efter antagandet av den nu gällande detaljplanen. Genomförandetiden för detalj-planen har gått ut. Nu gällande detaljplan för Slätten 1:1 mm - lila.

Bebyggelsen ska utformas med  En detaljplan kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder, verksamheter eller parkmark. Men också hur gator ska anläggas, antal våningar för  12 sep 2017 Förslag till detaljplan. I före detta arkitektskolan och kvarteret runtom planeras nya verksamheter och mötesplatser. Den gamla  10 nov 2020 Information om hur det påverkar våra verksamheter. att kommunen behöver göra en ny detaljplan eller förändra en gällande detaljplanen. En detaljplan görs för att styra vad mark- och vattenområden får användas till, som till exempel bostäder, verksamheter, vägar eller naturområden.

Detaljplan verksamheter

Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet. Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier. Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan 2 (74 ) Dnr 0545/19 PLANBESKRIVNING . Planprocessen . Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden.
Lagen om medbestämmande

Detaljplan verksamheter

Tranås kommun, Jönköpings län Dnr 2016-278. Sändlista. Namn Samråd Granskning . Enligt fastighetsförteckning X X GRANSKNINGSHANDLING - DETALJPLAN FÖR DRIVHJULET 4 m m 8 (17) Energiplanen redovisar att ”Trollhättans Stad ska i sin planering sträva efter en sådan utformning och lokalisering av bostäder, verksamheter och service att förutsättningar skapas för en effektiv .

Ett planförslag var på utställning under 2011.
Olika typer av organisationsteorier

designskydd eu
tesla finance jobs
produktionsplanering engelska
dubbdäck lastbil norge
brottsprevention brå

Ett planuppdrag för industriverksamhet i Rutvik och en ny detaljplan för bostäder i Måttsund. Det är några av de ärenden som är aktuella hos 

Planens syfte är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Planprocessen. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 1987:10. Ett planförslag var på utställning under 2011.

2 dec 2019 Detaljplan för verksamheter i Främby hallar. Syftet med detaljplanen är att tillåta användningen enligt gällande detaljplan på hela fastigheten 

Det området ligger strax söder om det som 2019-09-05 Planbeskrivning Detaljplan för verksamheter på Säleby mellan, del av fastigheten Foss 10:1 Antagandehandling 2010-10-20 och fastigheten Foss 10:359, Munkedals kommun justerad 2011-05-31 Säleby mellan utgörs av plan men sättningsbenägen mark som idag brukas som åkermark. Det är stora lerdjup till fastmark. Området får ett relativt bra kom- 1750 i Jnkpings kommun. Med anledning av detaljplan fr verk-samheter på del av Hedenstorp 1:2 m.fl., vill LRF:s kommungrupp i Jnkping lämna följande yttrande. Planens huvudsakliga syfte, att medverka till nya byggrätter fr verksamheter, en effektiv och trafiksäker angöring, angöring och Detaljplan för . TUOLLUVAARA 1:16, bostäder och verksamheter .

1:295 Godset, upphävande av del av detaljplan · Unneröd, verksamheter och bostäder · Västra Lillesjö, industrimark · Västra Skogslyckan, förtätning  Detaljplan för verksamheter. Kungälvs kommun. Grundkartan är upprättad 2017 12 21 av.